English

รายชื่อคำภาษาอังกฤษที่ชาวไทยมักอ่านผิด

คำอธิบาย
ภาษาอังกฤษจะมีเรื่องของการควบเสียง และเรื่องของการเน้นหนักเบา
ə เป็นเสียงที่ไม่มีในภาษาไทย ในที่นี้แทนด้วยเสียง เออะ ซึ่งมีความใกล้เคียงมากที่สุด
ɑː ไม่มีเสียงสระนี้ในภาษาไทย เป็นเสียงที่อยู่กึ่ง ๆ ระหว่าง อา กับ ออ ในที่นี้บางครั้งถอดเสียงว่า อา บางครั้ง ออ
æ ในที่นี้แทนด้วยเสียง แอ แต่ตามความเป็นจริงแล้วเป็นเสียงที่อยู่ระหว่าง อา กับ แอ
ɛ คือ เสียง แอ ในภาษาไทย
(r) สำเนียงอังกฤษ (ส่วนมาก) จะออกเสียงตัว r ก็ต่อเมื่อมีสระตามหลังเท่านั้น ดังนั้นจึงใส่ไว้ในวงเล็บ
j ในที่นี้เป็นสัญลักษณ์ทางสัทอักษร ตรงกับเสียง ย ยักษ์ ของไทย
ในสำเนียงอเมริกันบางสำเนียง [ɑ] และ [ɔ] เป็นเสียงเดียวกัน
พยางค์ที่เขียนด้วยตัวเอน คือพยางค์ที่เน้นเสียง (accented)
คำศัพท์ทั่วไป[แก้]
คำภาษาอังกฤษ
คำอ่านที่ถูก
อ่านผิดเป็น
หมายเหตุ
asleep
เออะสลีป [əˈsliːp/]
แอสลีป, อาสลีป
 
almond
อาเมินดฺ [ˈɑːmənd] หรือ ออเมินดฺ [ˈɔːmənd]
ออลมันด์, แอมมอนด์, อัลมอนด์
ในบางสำเนียงอาจออกเสียงตัว l แต่ไม่ถือว่าเป็นมาตรฐาน
arch
อารฺช [ɑː(r)tʃ]
อาร์ค
arch ในกรณีนี้หมายถึงซุ้มประตูโค้ง ออกเสียงด้วย ช (เน้นเสียงตัว H ) [tʃ]
archive
อารฺไคฟ [ˈɑː(r)kaɪv]
อาร์ชีฟ
 
aspirin
แอสเพอะริน [ˈæspərɪn] หรือ
แอส-ปฺริน [ˈæsprɪn]
แอสไพริน
 
berry
แบรี [ˈbɛri]
เบอรี, บูรี, บิวรี
 
busy
บิซี [ˈbɪzi]
บิวซี, บูซี, บีซี, บิวซี
 
caffeine
ค้าฝี่น [kafiːnˈ]
คาเฟอีน
 
calm
คาม [kɑm (kahm)]
โคม, เคม
ในบางสำเนียงจะออกเสียงตัว l ด้วย แต่ไม่ถือว่าเป็นมาตรฐาน
comfortable
คัมเฟอรฺเทอะเบิล [ˈkʌmfərtəbəl (kuhm-fer-tuh-buhl)] หรือ คัมฟฺเทอะเบิล ['kʌmftəbəl (kuhmf-tuh-buhl)]
คอมฟอร์เทเบิล
 
chaos
เคอาส ['keɪɑs] หรือ เคอ็อส [ˈkeɪɒs]
เชาส์, ชาออส
 
cleansing
แคฺล็นซิง ['klɛnzɪŋ]
คลีนซิ่ง
 
company
คัมเพอะนี ['kʌmpɘni]
คอมพานี
 
cover
คัฟเวอรฺ ['kʌvə(r)
คอฟเวอร์, โคฟเวอร์
 
crow
โครว [krəʊ]
คราว
 
cruise
ครูส [kruːz]
ครุยส์
เสียง i ไม่ออกเสียง ออกเสียงเหมือน cruse
deal
ดีล [diːl]
เดล
 
debt
แด็ต [dɛt]
เด็บทฺ
อักษร b ไม่ออกเสียง เน้นเสียงสะกดทีตัว t เถอะ เทอะ ทำให้ตัวbถูกตัดเสียงออก
deluxe
ดิลักซฺ [dɪˈlʌks]
เดอลุกซ์
คำว่า เดอลุกซ์ เป็นการออกเสียงตามหลักภาษาฝรั่งเศส
different
ดิฟเฟอะเรินตฺ [ˈdɪfərənt] หรือ ดิฟเรินตฺ [ˈdɪfrənt]
ดิฟเฟอเร้นท์
คำนี้มีแค่สองพยางค์ ควบเสียงอีก
discovery
ดี-สกัฟ-เวอะ-รี [dɪˈskʌvəri (dih-skuhv-uh-ree)]
ดิสคอฟเวอรี/ดิสโคฟเวอรี
 
dove (นกพิราบ)
ดัฟ [dʌv]
โดฟ
dove ในความหมายถึงนก ออกเสียงเหมือน duv สำหรับกริยาอดีตของ dive (dove) อ่านว่า โดฟ
education
แอ็ดยุเคเชิน [ˌɛdʒʊˈkeɪʃən]
เอ๊ดดูเคชั่น
ตัว d ในคำนี้ออกเสียงเหมือนเขียนด้วยตัว j ในสำเนียงอเมริกัน
elephant
แอะเลอะเฟินตฺ (/ˈɛləfənt/)
อีเลเฟน, อีเลแฟน
 
error
แอะเรอะ /ˈɛrə/
เอ๊อเร่อ
 
factory
แฟกเทอะรี [ˈfæktəri] หรือ แฟกทรี [ˈfæktri]
แฟคตอรี่
 
failure
เฟลเยอะ [ˈfeɪljər]
เฟเลอ
 
ferry
แฟรี [ˈfɛri]
เฟอรี
 
flour
ฟลาวเออะ [ˈflaʊə] 2 พยางค์
ฟลาว/ฟลอ
 
genre
ฌอนเรอะ [ˈʒɑnrə] หรือ ['ʒɒnrə]
เจน
 
genuine
'เจ นยูอิน [ˈdʒɛnjʊɪn]
เจนูอิน
 
gift voucher
กิฟทฺ-เวา-เชอรฺ [gɪft ˈvaʊtʃər]
กิฟท์วอชเชอร์, กิฟท์วอยเชอร์
 
history
ฮิสเทอะรี [ˈhɪstəri] หรือ ฮิสทฺรี [ˈhɪstri]
ฮีสตอรี่, ฮีสตอลี่
 
honour
ออเนอรฺ [ˈɒnər (on-er)]
ฮอนเน่อ
 
hour
อาวเออรฺ ['aʊər]
ฮาวเวอร์, ฮาวเออร์
ตัว h ไม่ออกเสียง
iron
ไอ๊เอิ่น [ˈʌɪən]
ไอร่อน
ตัว r ไม่ออกเสียง
island
ไอเลินดฺ [ˈaɪlənd]
ไอส์แลนด์
อักษร s ไม่ออกเสียง เช่นเดียวกับคำว่า isle
Japanese
แชปเพอะนีส [ˌdʒæpəˈniz]
เจแปนนีส
 
Jew
จู [ʤuː]
ยิว
อ่านเหมือน Joo
jojoba
เฮอะโห้บะ [həˈhəʊbə]
โจโจ้บา
 
juice
จูซ [juːs]
จุ๊ยซ์
เสียง i ไม่ออกเสียง อ่านเหมือน juce
label
เลเบิล ['leɪbəl]
ลาเบล
 
leopard
แล็ป เพิรฺด [ˈlɛpərd (lep-erd)]
ลีโอพาร์ด /เลโอพาร์ด
เสียง o ไม่ออกเสียง อ่านเหมือน lepard
lion
(ไล'เอิน) [ (l ai1 @ n)]
ไลอ้อน
ออกเสียงเหมือน ไล'ยัน
little
ลิตอึล [ˈlɪtl (lit-l)]
ลิตเติล
tt แทนเสียงลิ้นสะบัดฐานปุ่มเงือก /ɾ/ ไม่ออกเป็น /t/ ดูเพิ่มที่ Intervocalic alveolar flapping
management
แมนิจเมินตฺ [ˈmænɪʤmənt]
เมเนจเม้นตฺ
 
margarine
มารฺเจอะริน [ˈmɑrdʒərɪn (mahr-jer-in)]
มาร์การีน
 
measure
'เมเจยอะ [ˈmɛʒəˈ]
เมสชัว/มีสชัว
 
medley
แม็ดลี [ˈmɛdli]
เมดเลย์
 
menu
แม็นยู /ˈmɛnjuː/
เมนู
 
monarch
มอเนิรฺก [ˈmɒnərk] หรือ มอนารฺก ['mɒnɑrk]
โมนาร์ช
 
monarchy
มอเนอรฺคี [ˈmɒnərki]
โมนาร์ชี
 
monk
มังค [m uh1 ng k]
มอง
 
monkey
มัง'คี [m uh1 ng k ii]
มองกี้
 
milk
มิลกฺ [mɪlk]
มิ้ว
มิ้ว เป็นคำไทย แต่ภาษาอังกษออกเสียง มิลคฺ
oil
ออยลฺ [ɔɪl]
ออย
เสียง l ท้ายคำมักจะลืมออกเสียง
owl
อาวลฺ [aʊl]
โอวล์
 
permanent
เพอ'มะเนินทฺ [P ER1 M AH0 N AH0 N T]
เพอมาแนนทฺ
e ตัวหลังออกเสียง เอ
psycho
ไซโค [ˈsaɪkoʊ]
ไฟโค
แปลว่า บ้า ตัว p ไม่ออกเสียง
purpose
เพอรฺเพิส [ˈpərpəs]
โพรโพ้ส
 
raider
เรเดอรฺ [ˈreɪdər]
ไรเดอร์
 
reality
ริแอลลิที [rɪˈæləti]
เรียลลิตี้
 
receipt
รีซีต [rɪˈsiːt]
รีซีปต์
เสียง p ไม่ออกเสียง
recipe
'เรซิพิ [ˈrɛsɪpi]
รีไซป
 
restaurant
แร็สเทอะเรินทฺ [ˈrɛstərənt]
เรสเตอรอง
คนไทยนำหลักการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสมาปนกับภาษาอังกฤษ
salmon
แซเมิน ['sæmən]
แซลมอน
อักษร l ไม่ออกเสียง
scarecrow
'ซแกโครว [ˈskɛːkrəʊ]
ซแกคราว
 
schedule
สฺเก็ดยูล (อเมริกัน) ['skɛdʒʊl (skej-ool)] หรือ เช็ดยูล (อังกฤษ) [ˈʃɛdjuːl (shed-yool)]
สเกดดวล สเกดดิวล์ สเกดูล์
sch อ่านได้สองแบบคือเสียง [sk] และเสียง [ช] และขณะเดียวกันตัว d ออกเสียงเหมือน [j]
-shire
เชอรฺ [ʃə(r)
ไชร์, เชียร์
เมื่อเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเมือง เช่น Yorkshire อ่านว่า ยอรฺกเชอรฺ แต่ถ้าเป็นคำโดด ๆ อ่านว่า ไชเออะรฺ
six
ซิกซฺ [sɪks]
ซิก
เสียง s ท้ายคำมักจะลืมออกเสียง
slave
เสฺลฟ [sleɪv]
สลาฟ
a-e ออกเสียง เอ
southern
'ซะ-เธิ่น [ˈˈsʌð.ən]
เซ้าเทิ่น
 
sponge
สปัน'จ [spʌn(d)ʒ]
สปอง
 
stainless
สเตน'ลิส [ ˈsteɪnləs]
สแตนเลส
a-i ออกเสียง เอ
sword
ซอรฺด [sɔrd (sawrd)] หรือ โซด [soʊrd (sohrd)]
สวอร์ด
 
suite
ซวีท [swiːt]
(ห้อง) สูท
 
syrup
‘ซีเริ่บ [ˈsɪrəp ]
ไซหรับ
 
temperature
แท็มเพอะเรอะเชอรฺ [ˈtɛmpərətʃər (tem-per-uh-cher)]
เทมเพอเรเชอร์
 
tough
ทัฟ [tʌf]
ท็อจ
 
valley
แวลลี ['væli]
วอลเล, วัลเล
 
value
แวลยู [ˈvælyu - val-yoo]
วาลู่, แวลู่
 
vegetable
แว็จเทอะเบิล [ˈvɛdʒtəbəl (vej-tuh-buhl)] หรือ เว็จจิเทอะเบิล [ˈvɛdʒɪtə- (vej-i-tuh-)]
วีเก็ททะเบิล, เว็จเจ็ตเทเบิล
 
volleyball
วอลลิบอล ['vɑlibɔl]
วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล เป็นคำไทย
voucher
เวา-เชอรฺ [ˈvaʊtʃər]
วอชเชอร์, วอยเชอร์
 
warp
วอรฺป [wɔrp (wawrp)]
วาร์ป
 
water
วอเทอรฺ [ˈwɔtər]
วอ-เต้อ
 
whale
เวล [weɪl]
วาล
อ่านผิดโดยเทียบเสียงจากคำว่า วาฬ
วิสามานยนาม[แก้]
คำอังกฤษ
คำอ่านที่ถูก
อ่านผิดเป็น
หมายเหตุ
Leonard
เล็นเนิรฺด [ˈlɛnərd (len-erd)]
เลียวนาร์ด
 
Colonel
เคอรฺ-นึล [ˈkɜrnl (kur-nl)]
โคโลเนล
ยศพันเอก คำนี้ตัว l ไม่ออกเสียงถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษ ส่วนในสำเนียงอเมริกันจะออกเสียงเป็นตัว r แทน
Illinois
อิลเลอะนอย [ˌɪləˈnɔɪ (il-uh-noi)] หรือ อิลเลอะนอยสฺ [-ˈnɔɪz (noiz)]
อินลินอยส์
 
Chevrolet
เชฟโรเล
เชฟโรเลต
เสียง t ท้ายคำไม่ออกเสียง แต่ "เชฟโรเลต" เป็นคำไทย
Connecticut
เคอะเนททิเคิท [kəˈnɛtɪkət (kuh-net-i-kuht)]
คอนเนคติคัต
เสียงตัวอักษร c ตัวที่สอง ไม่ออกเสียง
Harley Davidson
ฮาร์ลีย์เดวิดสัน
ฮาร์เลย์เดวิดสัน
 
Hawaii
เฮอะวายอี [həˈwaɪi (huh-wahy-ee)]
ฮาวาย
ตกเสียง i ท้ายคำ
Houston
ฮยู-สเติน [ˈhyustən (hyoo-stuhn)]
ฮูสตัน
อ่านเหมือน Hyouston
Kodak
โคแดก
โกดัก
"โกดัก" เป็นคำไทย
Maryland
เมริลันด์ หรือ เมระลันด์
แมรี่แลนด์
ตัว y ออกเสียงน้อยมาก
Mercedez-Benz
เมอร์เซดีส เบ๊นส
เมอร์ซีเดส เบ๊นส
 
Newark
นูเอิร์ก [ˈnuərk (noo-erk)]
นิวอาร์ค
 
Tucson
ทูซอน [ˈtusɒn]
ทัคซัน
 
Worcester
วูสเตอร์ [ˈwʊstər]
วอร์เซสเตอร์
 
Yosemite
โยเซมีทิ [yoʊˈsɛmɪti]
โยสไมต์
 
San Jose
แซนโฮเซ [ˌsæn hoʊˈzeɪ]
ซาน โจเซ่, ซานโจ๊ส
j มาจากภาษาสเปน ออกเสียงเป็น h
Oxford
ออกซฺเฟิรฺด [ˈɒksfərd]
อ๊อกฟอร์ด
 
Harvard
ฮารฺเวิรฺด [ˈhɑrvərd]
ฮาร์วาร์ด
 เมื่อภาษาอังกฤษพาคุณไปสร้างประสบการณ์ใหม่ๆในต่างแดน
Powered by MakeWebEasy.com